Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Mübadele İlanı
 

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
MÜBADELE İLANI

 

Ekonomik ömrünü doldurmuş Hek durumunda olan 34 (Otuzdört) adet  değişik cins ve modelde taşıt,  (10.000) Kg Demir Hurda, (6.000) Kg. Alüminyum hurda, 1 Adet Pres Makinesi ve 1 Adet Kompresörün , 4645 Sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca çıkarılan 22.10.2008 tarih ve 27032 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca karşılığında (6) adet 2017 Model Yeni DobloCombi 1.6 Mjet 105 Hp Easy. E5 (Dizel) standart paket (beyaz) renkli taşıt, (2) adet 2017 Model Yeni Fiat Doblo Cargo Plus Maxi XL 1.6 M.Jet 105 Hp (Dizel) (beyaz) renkli taşıt ve idari şartnamede belirtilen pey miktarı kadar 195*65*R15 ebatlarındaYük tipi lastik ile mübadele edilecektir.

 

1- İdarenin

 

a) Adı

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

SEHIT MEHMET FETHI AKYÜZ CADDESI 58070 - SİVAS MERKEZ / SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

3462151100-6930

3462151122

c) Elektronik posta adresi

2- Mübadele konusu malın

 

a)İhalenin adı, Niteliği, türü ve miktarı

Mübadele ile ilgili şartnamede marka ve modeli belirtilen Ekonomik ömrünü doldurmuş Hek durumunda olan 34 (Otuzdört) adet  değişik cins ve modelde taşıt,  (10.000) Kg Demir Hurda, (6.000) Kg. Alüminyum hurda, 1 Adet Pres Makinesi ve 1 Adet Kompresörün mübadelesi yapılacaktır.

3- Verilecek Hizmetin Yeri, Nevi, Süresi ve Özellikleri

a) Teslim etme ve Teslim alma yeri

1)-Mübadelede teklif edilen taşıtlar ve oto lastikleri Sehıt Mehmet Fethı Akyüz Caddesı 58070 - Sivas Merkez / Sivas

Adresinde bulunan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2)-Mübadelede verilecek 34 (Otuzdört) adet  değişik cins ve modelde taşıt,  (10.000) Kg Demir Hurda, (6.000) Kg. Alüminyum hurda, 1 Adet Pres Makinesi ve 1 Adet Kompresör Sehıt Mehmet Fethı Akyüz Caddesı 58070 - Sivas Merkez / Sivas Adresinde bulunan Sivas İl Emniyet Müdürlüğügirişinde bulunan hurdalıktan teslim edilecektir.

b) Teslim etme tarihi

Mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ve oto lastikleri, mübadele kararının  Tebliğinden itibaren (30) takvim günü içinde teslim edilecektir.

c) Teslim alma tarihi

Mübadelesi yapılan taşıtlar, mübadele karşılığı olan taşıtlar ve oto lastiklerinin teslim edildiği günü izleyen (15) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

 

4- Mübadelenin

 

a) Yapılacağı yer

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Muzaffer ÇETİN Konferans Salonunda

b) Tarihi ve saati

11.09.2017 Pazartesi günü Saat : 14:00

 

5- Mübadeleye katılabikme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif vermek suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu
b) Mübadelede verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Tüzel kişiler için; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,  
   
e) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri,
g) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.


6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7- Mübadele dokümanı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü- Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğinde görülebilir ve Sivas Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 10,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 11.09.2017 günü Saat : 14:00’a kadar kapalı zarf içerisinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü- Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Mübadelesi yapılacak olan malzemelerin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

9- Mübadele işlemi; Kapalı zarfta verilen yazılı tekliflerin alınmasının ardından, zarfların alınış sırasına göre isteklilerin pey tekliflerini açık arttırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

10- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler mübadele dosyasını satın aldıktan sonra ve ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü  girişinde bulunan hurdalık alanında görülebilir.

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) günden az olmayacaktır.

13- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

MÜBADELE KARŞILIĞINDA VERİLECEK MALIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

S.N

PLAKASI

CİNSİ

MARKASI

MODEL

DURUMU

MOTOR
GÜCÜ

MOTOR
HACMİ

HASAR
DURUMU

Tahmini Bedel

1

58 A 0003

Binek (otomobil)

Renaul Megane 1.6

2004

HEK

6000D/D83KW-115HPDIN

1598

YOK

18.700,00

2

58 A 0004

Binek (otomobil)

Renaul Megane 1.6

2004

HEK

6000D/D83KW-115HPDIN

1598

YOK

18.700,00

3

58 A 0005

Binek (otomobil)

Renaul Megane 1.6

2004

HEK

6000D/D83KW-115HPDIN

1598

YOK

18.700,00

4

58 A 0006

Binek (otomobil)

Renaul Megane 1.6

2004

HEK

6000D/D83KW-115HPDIN

1598

YOK

18.700,00

5

58 A 0007

Panel (Combi)

Peugeot Partner 1.9

2004

HEK

4600 D/D 51 KW

1868

YOK

9.200,00

6

58 A 0009

Binek (otomobil)

Renaul Megane 1.6

2004

HEK

6000D/D83KW-115HPDIN

1598

YOK

18.700,00

7

58 A 0017

Binek (otomobil)

Renaul Megane 1.6

2005

HEK

6000D/D83KW-115HPDIN

1598

YOK

18.900,00

8

58 A 0018

Binek (otomobil)

Renaul Megane 1.6

2005

HEK

6000D/D83KW-115HPDIN

1598

YOK

18.900,00

9

58 A 0023

Binek (otomobil)

Renaul Megane 1.6

2005

HEK

6000D/D83KW-115HPDIN

1598

YOK

18.900,00

10

58 A 0025

Panel (Combi)

Fıat Doblo 1.9 JTD

2005

HEK

4000 D/D 77 KW

1910

YOK

10.600,00

11

58 A 0031

Panel (Combi)

Fıat Doblo 1.9 JTD

2005

HEK

4000 D/D 77 KW

1910

YOK

10.600,00

12

58 A 0059

Binek (otomobil)

Fıat Sıena 1.6

2000

HEK

5500 D/D 74 KW

1581

YOK

8.300,00

13

58 A 0071

Minibüs (10-17 k)

Ford 2.5

2001

HEK

4000 D/D 56 KW

2496

YOK

11.400,00

14

58 A 0078

Kaptıkaçtı (Arazi Hiz.)

Land Rover 2.5

1996

HEK

111 PS-4000 D/D

2495

YOK

14.900,00

15

58 A 0091

Panel (Combi)

Peugeot Partner 1.9

2007

HEK

4600 D/D 51 KW

1868

YOK

11.300,00

16

58 A 0096

Kaptıkaçtı (Arazi Hiz.)

Land Rover 2.5

1996

HEK

111 PS-4000 D/D

2495

YOK

15.800,00

17

58 A 0097

Panel (Combi)

F.Transit Connect 1.8 TCDİ

2007

HEK

4000 D/D 66 KW

1753

YOK

14.000,00

18

58 A 0106

Binek (otomobil)

Renault-19  1.6

2001

HEK

90 HP

1598

YOK

7.900,00

19

58 A 0201

Binek (otomobil)

131 Şahin 1.4

1998

HEK

82 SAE 5500 D/D

1372

YOK

4.800,00

20

58 A 0205

Panel (K.K.K)

Daıhatsu 1.0

1997

HEK

45PS-5300D/D

993

YOK

8.700,00

21

58 A 0220

Otobüs (27-40 k)

Isuzu     4.4

1998

HEK

120 HP

4334

YOK

13.000,00

22

58 A 0231

Binek (otomobil)

Renault 1.4

1997

HEK

72 HP (SAE)

1397

YOK

5.200,00

23

58 A 0233

Binek (otomobil)

Renault 1.4

1999

HEK

72 HP (SAE)

1397

YOK

5.300,00

24

58 A 0235

Binek (otomobil)

Renault-19  1.6

1999

HEK

80 HP

1565

YOK

6.900,00

25

58 A 0250

Panel (K.K.K)

Hyundaı 2.5

1999

HEK

80 PS 4200 D/D

2477

YOK

6.900,00

26

58 A 0254

Binek (otomobil)

Hyundaı Accent 1.5 GLS

1999

HEK

90 PS 3000 D/D

1495

YOK

9.500,00

27

58 A 0263

Binek (otomobil)

Toyota Corolla 1.6 Terra

2000

HEK

6000 D/D 81 KW

1587

YOK

11.600,00

28

58 A 0266

Binek (otomobil)

Toyota Corolla 1.3 Eco

2000

HEK

6400 D/D 55 KW

1296

YOK

10.700,00

29

58 A 0267

Binek (otomobil)

Hyundaı Accent 1.5 GLS

2000

HEK

66 KW 5500 D/D

1495

YOK

10.500,00

30

58 A 0272

Binek (otomobil)

Hyundaı Accent 1.5 GLS

2001

HEK

75 KW 5800 D/D

1495

YOK

10.900,00

31

58 A 0274

Binek (otomobil)

Hyundaı Accent 1.5 GLS

2001

HEK

75 KW 5800 D/D

1495

YOK

10.900,00

32

58 A 0278

Binek (otomobil)

Toyota Corolla 1.6 Terra

2002

HEK

6000 D/D 81 KW

1598

YOK

12.700,00

33

58 A 0281

Panel (Combi)

Fıat Doblo 1.9 JTD

2003

HEK

4000 D/D 74 KW

1910

YOK

10.500,00

34

58 A 0286

Panel (Combi)

Fıat Doblo 1.9 JTD

2003

HEK

4000 D/D 74 KW

1910

YOK

10.700,00

35

10.000 Kg Hurda Demir

8.500,00

36

6.000 Kg Alüminyum Hurda

27.060,00

37

1 Adet Kompresör(HEK)

2.500,00

38

1 Adet Pres Makinesi(HEK)

750,00

 ​

​​​​​​
 
 
  • Acil Çağrı Merkezi
  • Gönül Elçileri
  • Divriği Ulu Camii
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER